چتر بازی که از پریدن ترسیده باشه،
تا دیر نشده باید بپره.....

 
بادیگارد