امری را طلب کردم, خداوند چیز دیگری را برایم انتخاب کرد و من راضی شدم