هركس سه بار بر تو خشمگين شد
و درباره ‏ات سخنى ناروا نگفت،
او را به دوستى بگير
امام صادق(ع)

تنبيه الخواطر، ج۲، ص۱۱۸