حضرت علی(ع) فرمودند:

زندگی کردن با مردم اين دنيا همچون دويدن در گله اسب است..
تامی‌تازی باتو می‌تازند.

زمين که‌خوردی، آنهايی که جلوتر بودند، هرگز برای تو به عقب باز نمی‌گردند..
و آنهايی که عقب بودند، به داغ روزهايی که می‌تاختی تو را لگدمال خواهند کرد!

در عجبم از مردمی که بدنبال دنيايی هستند که روز به روز از آن دورتر می‌شوند..

و غافل‌اند از آخرتی که روز به روز به آن نزدیک‌تر می‌شوند..


نهج‌البلاغه