من یه خمینی میشناسم که از پای سماور ساده اش تو جماران کل دنیا را رو یه انگشتش میچرخوند...