صدقه، هفتاد بلا از بلاياى دنيوى و مردن بد و دل خراش را دفع مى كند. صدقه دهنده هرگز به مرگ دل خراش نمى ميرد.

امام باقر(ع)
ميزان الحكمه، ج۶، ص۲۲۰