مسجدی که جز وقت نماز
درش به روی مسلمونا بسته است
مسجد نیست..!
خونه‌ی شخصیِ هیئت امناست...