امام علی(ع):

چه بسا نعمت داده شده اى كه گرفتار عذاب شود وبسا گرفتارى كه در گرفتارى ساخته شده وآزمايش گردد، پس اى كسى كه ازاين گفتار بهرمند مى شوی، بر شكرگزارى بيفزاى، و...