در روایت خداوند می‌فرماید:
اگر از یک بنده‌ای بدم بیاد، این‌قدر در زندگی گرفتارش می‌کنم
که هرموقع به او گفتند «بیا بریم درِ خانۀ خدا»
می‌گوید دوست دارم بیام اما وقتش را ندارم؛ گرفتارم