شب‌ با جادوی ‌پر رمز و رازش، ستارگاڹ ‌درخشانش و ماه ‌تابانش ‌از راه ‌رسید، تا آرامش‌ و عشق ‌را هدیه‌ ڪند بر جسم و جان...