با همديگه حرف بزنيد،
دعوا كنيد، بحث كنيد...
ولى نسبت به همديگه بى توجه نباشيد
بى توجهى توی رابطه آدمو از پا درمياره...