آپارتمان و برج شوخی زشتی بود كه تمدن كاذب با ما كرد...