عشقِ تو...زغال سنگ است و من لوکوموتیوی که یک کوهستان را در پیشِ رو دارد.
دوستم داشته باش،
دوستم داشته باش،
وگرنه از کار می افتم...

بابک زمانی