در سال اول ازدواج بقدری همسرم را دوست داشتم که وقتی نگاهش میکردم دلم میخواست بخورمش
در سال دوم دائم به خودم میگفتم.
کاش همون سال اول خورده بودمش!

چارلی_چاپلین