هرگز اجازه ندهید تا صدای نظرات دیگران،

باعث شود تا صدای درونِ خودتان

شنیده نشود...

استیو جابز