چند ثانیه به این متن فکر کن!
امیدوارم هر جا که میروی؛
یک نفر مثل خودت سر راهت باشد

این جمله میتونه زیباترین دعای
خیر یا بدترین نفرین ممکن باشه

بنگر که برای تو دعاست یا نفرین؟