هنگامیکه لباستان را برای یک مناسبت خاص انتخاب میکنید،به رنگ آن توجه زیادی داشته باشید؛رنگها به ناخودآگاه مخاطبتان پیامهای زیادی القا میکنند