حالمان بهتر می‌شود

روحیه‌مان شاداب تر و قوی تر می‌شود،

و زندگی زیباتر می شود

به شرطی که یادمان نرود

جز خودمان، برای دیگران هم آرزوهای خوب داشته باشیم.

 

امروز هر چی آرزوی خوبه مال تو