به فرزندانتان خوشبخت شدن را بیاموزید
نه چگونه ثروتمند شدن
تا ارزش چیزهایی که دارند را بدانند
نه قیمت آنها