چه دلنشین است روزی که
با لبخند شروع شود


پنجره ی دلت را
رو به خوشبختی باز کن


عشق را به قلبت دعوت کن
و نفس بکش هوای مهربانی را