فارغ از اینکه خیابان‌های شهر، برای افراد معلول مناسب‌سازی نشده،
بعضی از هموطنان ما طوری در پیاده‌رو پارک می‌کنند که برای عبور باید قهرمان پرش سه گام باشید