تصادف شده بود، پلیس راهنمايي و رانندگی، خورده شیشه ها رو داشت جارو میزد ، نه از کارش خجالت کشید نه از درجه اش.