در کشور چین یک برج تجاری و یه هتل در حال ساخت هستند معروف به جنگل عمودی که از 1100 درخت تشکیل شده و میتوانند روزانه 60 کیلوگرم اکسیژن تولید کنند.