آرزوهای بزرگ
شروع های کوچک دارند.

 در تصویر می تونید ببینید که شرکت های بزرگی مثل اپل و گوگل و... از کجا شروع کردند.