هوای فوق العاده ی امروز تهران باعث شد بعد مدتها دماوند رو از قاب آزادی ببینیم