آنچه از همه دردناک تر است
فقر وبیماری نیست
بی رحمی مردم نسبت به یکدیگر
است...