در کره جنوبی بیدار کردن آدمها از خواب ممنوع است
زیرا در فرهنگ کره خواب مقدس است!

کاش من تو کره جنوبی بودم laughing