این بهترین تصویریه که میشه از مادر نشون داد فرشته ای که با قد خمیده هم باز فرشته است.