تبلیغ خلاقانه یک بنیاد خیریه در کره جنوبی برای هشدار درباره اسراف و دور ریختن غذا

برای بازکردن در سطل، باید دستهای کودک آفریقایی که بر روی پدال چاپ شده را لگد کنیم