تو ایستگاه اتوبوس، با یکی از جوانانی که منتظر اتوبوس بود، بدون مقدمهٔ خاصی هم‌صحبت شدم.
چند ایستگاهی که با هم، هم مسیر بودیم، از هر دری صحبت کردیم، آخرش هم شماره موبایلم را گرفت که در فضای مجازی با هم ارتباط داشته باشیم.

به همین راحتی با هم دوست شدیم...
به همین راحتی می‌توان با همشهری‌ها دوست شد و به جای دعوا و مشاجره، محبت و صمیمیت کرد.

این چند روز زندگی را، آرامش و آسایش داشته باشیم.
دنیا ارزش دلخوری از همدیگر را ندارد.