قبل از زدودن غبارهای روی شیشه های خانه، به فکر غبارهای روی دلمان باشیم، خانه تکانی را از قلب هایمان شروع کنیم..