کتابخانه کلاسی یک دبیرستان : " امروز یک کتابخوان فردا یک رهبر"