سارا مک دانیل بخاطر دو رنگ بودن چشمانش او را تبدیل به ستاره ای پرطرفدار کرده است

مردم چه بیماریایی دارن خدایی ، مام که با کلاسترین بیماریمون فوبیاس