وقتی 4 تا دختر داشته باشی، دیگه نیاز نیست تو خونه تکونی دست به سیاه و سفید بزنی...