طراحی بسیار جالب یک اتاق مخصوص سیگار کشیدن که شبیه به یک قبر ساخته شده و اشخاصی در حال سوگواری در بالای سر آنها هستند ..