به سرنوشت اونی‌که به پرواز نرسیده واونی‌که ازلیست انتظار جایگزینش شده فک می‌کنم. چقدرجا مونده فحش داده به شانسش و چقدر لیست انتظاریه خوشحال بوده از به دست آوردن آخرین بلیط عمرش.