اگه تو نگاه اول ماهی رو دیدید نیمکره راست مغزتون فعالتره و افرادی هنرمندید. اگر دختر رو دیدید نیمکره چپ فعاله و ریاضیاتتون خوبه!