شما به تاریخ ساخت و قیمت این دو بطری توجه کن

حتی هیچی از اقتصاد هم ندونی، قشنگ تورم رو با تمام وجودت حس می‌کنی!