یکی از اشتباه های بد در کسب و کار این است که وجود رقیبان را فراموش کنیم. اما اشتباه بدتری هم وجود دارد.

اینکه کسانی را رقیب در نظر بگیریم که رقیب واقعی ما نیستند!

مایکل پورتر