پناهیان: نمی‌شود مرگ بر آمریکا گفت و کشور را با فرهنگ لیبرالی مدیریت کرد.

وضع معیشتی امروز نتیجه تفکر لیبرالی در مدیریت است.