پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سالانه به مناسبت کریسمس خطاب به مردم روسیه:
شما آزاد هستید به هر کجا که خواستید سفر کنید، این حق شماست.
اگر دنبال خوشی های زودگذر و بی فایده هستید، به ترکیه بروید و پول و سرمایه های خود را در شکم حامیان تروریست بریزید؛
اما اگر دنبال فرهنگی کهن و چندین هزار ساله و مردمی با اصالت هستید قطعا باید به ایران بروید
و این توصیه من به شماست.