سازمان جهانی مهاجرت :85 هزار یمنی طی ماه های گذشته آواره شدند.