ریچارد تورس بازیگر پِرویی و از فعالان محیط زیست طی مراسمی به صورت نمادین برای نشان دادن اهمیت درختان، با یک درخت ازدواج کرده است./ شاید هم  از زنان نا امید شده بود!