تصویری از شرایط امیدبخش دریاچه ارومیه بعد از بارش های اخیر و باز شدن سدها را مشاهده می کنید.