سینمای ایران با فروشی معادل ۱۷۰ میلیارد تومان و رشد ۱۱ درصدی فروش نسبت به سال ۱۳۹۵ توانست رکورد جدیدی را در زمینه فروش از خود به جای بگذارد.