برای جلوگیری از آلزایمر
ذهن را باید هر روز با افکار کوچک ولی
زیبا آبیاری کرد، فقط در این صورت به
مرور زمان جنس افکار انسان ثابت می ماند ...