برای درمان کم خونی از كنجد به عنوان منبع آهن استفاده کنید.

برای صبحانه یک نان تست یک دوم موز و مقداری کنجد بخورید.