این قارچ ها با درخشش خود در شب حشرات را به خود جذب می کنند که پخش شدن هاگ هایشان کمک می کند..