همراه غذای پرچرب حتما سماق مصرف کنید که از چاقی پیشگیری میکند.
همچنین باعث کاهش چربی شکمی و کاهش کلسترول میشود‌.