1- از کم ارزش کردن خود بپرهیزید

2- از تکیه محض به شریک زندگی خود بپرهیزید

3- به برقراری ارتباط کم توجه نباشید

4- برای تغییر همسرتان تلاش نکنید

5- آنچه را برای شما انجام می دهد، بی ارزش نکنید

6- از آنچه خارج از کنترل شماست عیب جویی نکنید

7- سعی در سلب آزادی های همسر خود نداشته باشید

8- به وفاداری احترام بگذارید در تمام سختی های زندگیتان

9- به جای او تصمیم نگیرید